Icon sustainable offer

Efficiënt gebruik van hulpbronnen en zeer betrokken medewerkers


We streven naar een duurzame bedrijfsvoering door middel van efficiënt gebruik van hulpbronnen en zeer betrokken medewerkers. Met onze waarden 'Plannen verwezelijken', 'Vooruitziend' en 'Goed om mee te werken' als leidende principes verbeteren we continu onze duurzaamheidsprestaties om onze toekomst als bedrijf en werkgever te bewijzen.

We verminderen onze CO2 -uitstoot in lijn met de 1,5-graaddoelstelling uit het akkoord van Parijs

We zetten ons in om onze CO2-uitstoot volgens Scope 1 en 2 van het Green House Gas Protocol tot het jaar 2030 met 50% te verminderen, met het jaar 2020 als baseline. Dit doen we door ons te richten op energie-efficiëntie, elektrificatie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

We zorgen voor zo weinig mogelijk afval en zien al het afval als een hulpbron

Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie willen we ons afval zo veel mogelijk beperken. De langetermijndoelstelling is dat er geen afval meer naar de stortplaats of verbranding gaat. Om te zorgen voor continue verbeteringen en een systematische aanpak op milieugebied, zijn we gecertificeerd met de norm voor milieuzorg uit ISO 14001.


”Verantwoordelijkheid nemen voor onze bedrijfsgerelateerde uitstoot is belangrijk om zowel klanten als medewerkers te laten zien dat we alles doen wat we kunnen om een bijdrage aan een duurzame toekomst te leveren. De klimaatcrisis is een wereldwijd probleem dat we samen moeten oplossen en waarbij we voor elke actie onze verantwoordelijkheid moeten nemen."

Håkan Donnerlid, algemeen directeur CERTEX Zweden

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


We willen de meest aantrekkelijke werkgever in onze branche zijn

...daarom bieden we onze medewerkers groepsbrede programma's voor persoonlijke ontwikkeling aan en richten we ons op welzijn op de werkplek, maar ook op diversiteit en inclusie.


Veiligheid op de eerste plek

Bij Mennens zetten we veiligheid altijd op de eerste plek en moet onze werkplek een positieve bijdrage aan het welzijn van onze collega's leveren. Alle mensen die bij ons bedrijf betrokken zijn, moeten op het werk veilig zijn. Onze visie op veiligheid omvat zowel fysieke als mentale gezondheid. We zijn gecertificeerd met de gezondheids- en veiligheidsnorm ISO 45001 en hebben een gerenommeerde en systematische methode om risico's en ongevallen te voorkomen en beheersen.

Goed om mee te werkenwerken

Een van onze kernwaarden is dat het Goed is om met ons te werken - zowel extern als intern. Onze Ethische code is een richtlijn voor ethisch verantwoord gedrag voor alle medewerkers. Het is een uitbreiding op onze kernwaarden, een eenvoudige richtlijn van wat het bedrijf van ons verwacht in verschillende situaties tijdens ons dagelijks werk.

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers onze waarden en ons beleid naleven, is er een groepsbrede klokkenluidersdienst, beheerd door een externe partij. We dringen er bij alle medewerkers en partners op aan om ons te informeren over alle acties die indruisen tegen waar we als bedrijf voor staan - dit creëert veiligheid en helpt ons een goede bedrijfscultuur te bereiken.


Duurzame toeleveringsketen

Door samen te werken met leveranciers die onze waarden delen en aan onze duurzaamheidsnormen voldoen, zorgen we ervoor dat alle schakels in de keten hetzelfde doel hebben: een duurzame toeleveringsketen.

Duurzaam klantenaanbod

We zijn er trots op dat we veilige producten en diensten aanbieden om aan de kwaliteitsverwachtingen van de klanten te voldoen en hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren.